Forberries
Forberries

Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu
www.forberries.pl jest Michał Pułka, adres do doręczeń: Wysoka 161, 34-105 Wysoka,
adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@forberries.pl zwany dalej
„Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej
litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu
www.forberries.pl.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Usługobiorcą, do celów
informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z aktywnością
Usługobiorcy w Serwisie www.forberries.pl, a także marketingu bezpośredniego
dotyczącego własnych usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo),
stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być
przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub
wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio
w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo
Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził
stosowną zgodę.
3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji usług, po czym dane podlegające archiwizacji będą
przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane
osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą
przetwarzane do czasu odwołania zgody.
4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych
osobowych jest warunkiem zamówienia usługi, natomiast konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości realizacji usługi w Serwisie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie
profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania
dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ
ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość
e-mail na adres: kontakt@forberries.pl
IV. PLIKI "COOKIES"

1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy
ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.
W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz
analityczne.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia
Serwisu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ.
“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu
przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz
liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie
rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do
opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z

naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu Serwisu www.forberries.pl, przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018
roku.

Aby móc skontaktować się z producentem musisz się zalogować